Privacybeleid

Deze sectie beschrijft de manier waarop persoonlijke gegevens van de gebruiker (s) worden behandeld door de website.

De bijsluiter wordt verstrekt in overeenstemming met sectie 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/2003, ook bekend als de Italiaanse code voor de bescherming van persoonsgegevens, en sectie 13 van EU-verordening 679/2016 (AVG - Algemene verordening gegevensbescherming), voor alle bezoekers van de website en gebruikers van Skinlabo S.r.l. website diensten toegankelijk via de website.

1. GEGEVENSBEHEERDER

De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is Skinlabo S.r.l., Via Varallo 22 / A, 10153 Torino (TO) - Italia, BTW-nr. 11541460017, (hierna "Skinlabo" of "Gegevensbeheerder"), e-mail privacy@skinlabo.com.

2. WELKE TYPE GEGEVENS WORDEN BEHANDELD

2.1 WEBNAVIGATIE / BROWSGEGEVENS

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verkrijgen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internet communicatieprotocollen.

Deze informatie is niet gekoppeld aan geïdentificeerde betrokkenen; de aard ervan betekent echter dat gebruikers kunnen worden geïdentificeerd.

Deze categorie gegevens omvat (i) IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, (ii) de adressen in de Uniform Resource Identifier (URI) van de gevraagde bronnen, (iii) het tijdstip van het verzoek , (iv) de methode die wordt gebruikt bij het indienen van het verzoek bij de server, (v) de grootte van het bestand dat wordt verkregen als reactie, (vi) de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord gegeven door de server (goede volgorde, fout, enz. .) en (vii) andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren, en worden na verwerking onmiddellijk verwijderd.

2.2 COOKIES

Voor informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking, lees de specifieke beleidsfolder op deze link https://skinlabo.com/pages/cookie-policy

2.3 DE GEGEVENS DIE DOOR U WORDEN VERSTREKT

De gegevensverzamelaar verwerkt persoonsgegevens, identificatie en niet-gevoelige gegevens (naam, achternaam, e-mailadres, woonadres, stad, aflevergegevens, telefoonnummer), hierna "persoonsgegevens" genoemd.

De Gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor gegevens van derden die via de Website worden gepubliceerd of gedeeld, en verklaart het recht om deze te communiceren of te delen. De Gebruiker verklaart dat hij / zij volwassen is (ouder dan 18 jaar) en ontslaat de Gegevensbeheerder van elke verantwoordelijkheid.

De verwerking van persoonsgegevens betreft alle verwerkingsactiviteiten van verzamelde gegevens (ook door het gebruik van cookies) zoals vermeld in paragraaf 2.2, op de website www.skinlabo.eu met het oog op het opvragen van informatie, aanmelding voor de nieuwsbrief of mailinglijst, raadpleging / aanpassing van het eigen profiel en online aankopen.

3. WAAROM WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN EN OP WELKE WIJZE MET UW RECHTEN WORDT OMGEGAAN

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt door de gegevensbeheerder om:

 • Te voldoen aan de wettelijke vereisten volgens paragraaf 6.1, punt f) van de AVG, en de veiligheid van de website en informatie garanderen, dwz het vermogen van de website om zich te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen of ongeoorloofde of kwaadaardige handelingen die de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van de opgeslagen of verzonden persoonsgegevens en de beveiliging van gerelateerde diensten die worden aangeboden of waartoe toegang wordt verkregen;

 • te voldoen aan precontractuele en contractuele vereisten na verzoeken om informatie, verkoop van producten op Skinlabo.com, aankopen in de winkel / online (bijv. fiscale en boekhoudkundige verplichtingen);

 • uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met secties 23 en 130 van de Italiaanse privacywet en sectie 7 van de AVG voor marketingdoeleinden:

  1. verzending van nieuwsbrieven en commerciële / promotionele communicatie, informatieve en / of reclame-inhoud met betrekking tot Skinlabo-producten of -diensten, evenals statistische analyse en marktonderzoek die strikt verband houden met diensten aangeboden door het portaal skinlabo.eu

  2. verzending van commerciële aanbiedingen met betrekking tot diensten en producten geleverd door derden, die geen verband houden met de producten en diensten geleverd door de Skinlabo-website;

 • de rechten van de gegevensbeheerder uit te oefenen, bijv. het recht op verdediging bij juridische claims;

 • uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met secties 23 en 130 van de Italiaanse privacywet en sectie 7 van de AVG voor profileringsdoeleinden met analyse van koopgewoonten of keuzes door Skinlabo-klanten en die voornamelijk betrekking hebben op:

  a) informatie over de datum en tijd van het bekijken door de gebruiker van e-mailberichten die commerciële / marketinginformatie kunnen bevatten over de skinlabo.eu-website, evenals de reactie van de gebruiker op genoemde e-mails en informatiepagina's die worden bereikt door op links in genoemde berichten te klikken.

  b) klantgegevens die zijn verkregen tijdens de aankoop van producten van de website www.skinlabo.eu, inclusief het volgen van het type en de frequentie van de gemaakte aankopen;

 • in overeenstemming te handelen met de wettelijke vereisten zoals vastgelegd door de Italiaanse wet, de Europese wet en / of andere autoriteiten.

4. WAT GEBEURT ER IN GEVAL VAN WEIGERING OM TE ANTWOORDEN

Afgezien van wat uitdrukkelijk is vastgelegd in de sectie over navigatiegegevens, hetgeen nodig is om een ​​correcte werking van de website mogelijk te maken, en cookies (zoals uitgelegd in de sectie over het cookiebeleid), is het vrijgeven van persoonlijke gegevens optioneel. Het staat gebruikers vrij om hun eigen persoonsgegevens te verstrekken bij het opvragen van informatie. Het ontbreken (of gedeeltelijk verstrekken) van gegevens in verplichte velden van de formulieren zal het echter onmogelijk maken om de aangeboden producten en diensten op www.skinlabo.eu te leveren.

5. METHODE VOOR GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens worden geautomatiseerd verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verzameld.

Opgemerkt moet worden dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker zowel op papier als / of via telematica worden verwerkt, ook met behulp van elektronische middelen door de gegevensbeheerder of andere partijen die met deze taak zijn belast (gegevensinvoerbedrijven die zijn ingehuurd om deze dienst te verlenen, beheer van online aankooporders, beheer van bestelbetalingen), die altijd worden geïdentificeerd en / of genomineerd, opgeleid en volledig op de hoogte zijn van wettelijke beperkingen en veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de privacy van de klant te garanderen en het risico van verlies, schade te vermijden, ongeoorloofde toegang, verwerking zonder wederzijds goedvinden of verwerking voor doeleinden die hierboven niet zijn vermeld.

6. AAN WIE KUNNEN UW GEGEVENS WORDEN GEGEVEN

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met serviceproviders die uitdrukkelijk zijn belast met het uitvoeren van bepaalde taken met betrekking tot de activiteit van de gegevensbeheerder en / of, in het algemeen optreden als autonome gegevensbeheerders en / of verantwoordelijk voor de verwerking, evenals communicatie en / of verspreiding van gegevens die worden gevraagd in overeenstemming met de wet, politie-autoriteiten, gerechtelijke autoriteiten, informatie- en veiligheidsdiensten of andere openbare autoriteiten voor doeleinden van defensie en nationale veiligheid of het voorkomen, controleren of voorkomen van strafbare feiten. De gegevens mogen niet worden doorgegeven aan andere partijen.

7. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden beheerd en opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Als de gegevensbeheerder dit echter nodig acht, kunnen de servers worden verplaatst binnen Italië en (of in de EU-regio en / of buiten de EU). In dat geval garandeert de verantwoordelijke voor de verwerking dat de doorgifte van gegevens buiten de EU zal plaatsvinden in overeenstemming met de huidige wetgeving, waarbij indien nodig overeenkomsten worden gesloten die een passend beschermingsniveau garanderen en / of de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie overnemen.

8. UW RECHTEN 

In overeenstemming met sectie 7 van de Italiaanse privacywet en sectie 15 en volgende van de AVG heeft de gebruiker het recht om:

 1. bevestiging van het bestaan (of het ontbreken van) Persoonsgegevens die op hem / haar betrekking hebben, zelfs als ze nog niet geregistreerd zijn, hun communicatie in begrijpelijke vorm en toegang daartoe;
 2. een kopie van zijn / haar Persoonsgegevens;
 3. het corrigeren van eventuele onjuiste Persoonsgegevens;
 4. het verwijderen van zijn / haar Persoonsgegevens;
 5. beperkingen op de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens;
 6. n een gestructureerde vorm voor algemeen gebruik en leesbaar met automatische middelen, de Persoonsgegevens die door de Gebruiker worden aangeleverd of geüpload;
 7. indicatie van:
 • de herkomst van de persoonlijke gegevens;

 • de categorieën van verwerkte Persoonsgegevens;

 • de doeleinden en methode van verwerking;

 • de logica die wordt toegepast in het geval van verwerking langs elektronische weg;

 • identificatiegegevens van de gegevensbeheerder en elke andere verwerker;

 • de data van de bewaartermijn van de Persoonsgegevens of andere nuttige informatie om die periode te bepalen:

 • onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die met hen in contact kunnen komen als aangewezen autoriteiten in dat land;

 • het bijwerken, corrigeren of, waar gevraagd, het toevoegen van nieuwe gegevens;

 • het anoniem maken of volledig blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevensopslag die niet nodig is volgens de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens verwerkt;

 • De gebruiker heeft ook het recht om geheel of gedeeltelijk te betwisten:

 • om juridische redenen, de verwerking van Persoonsgegevens, zelfs als dit relevant is voor de doeleinden van verzameling;

 • de verwerking van Persoonsgegevens bedoeld voor het verzenden van reclamemateriaal of directmarketinginhoud, of voor marktonderzoeksanalyse of commerciële communicatie.

  Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunnen Gebruikers een bericht per e-mail naar de Gegevensbeheerder sturen, zoals vermeld in sectie 1, met als onderwerpverwijzing "Privacy". We informeren u dat als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden door de gegevensbeheerder en / of derden, u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de garantieverstrekker voor de bescherming van persoonsgegevens en / of een andere bevoegde autoriteit zoals vermeld door de AVG.

  9. HOE LANG UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN EN VERWERKT

  De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden strikt door de gegevensbeheerder verwerkt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, zoals vermeld in sectie 3, waarna ze uitsluitend worden opgeslagen in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, voor administratieve doeleinden en / of de handhaving of verdediging van iemands rechten. In het bijzonder, voor marketingdoeleinden, zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden opgeslagen door de gegevensbeheerder voor een periode van maximaal twee jaar; de gegevens worden maximaal één jaar bewaard voor profileringsactiviteiten.

  10. WAT GEBEURT ER BIJ WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

  Dit document vertegenwoordigt het privacybeleid van de website https://www.skinlabo.eu/ dat op elk moment kan worden gewijzigd en / of bijgewerkt. Mocht de verantwoordelijke voor de verwerking van plan zijn de persoonsgegevens van gebruikers te verwerken voor andere doeleinden dan die vermeld in sectie 3, dan zal hij / zij de gebruiker (alvorens over te gaan tot genoemde verwerking) voldoende informatie verstrekken over de verschillende doeleinden alsmede deze verwerking uitvoeren en in overeenstemming met de huidige wetgeving.

  10. KLACHTEN

  Ten slotte informeren we u dat als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden door de gegevensbeheerder, u het recht hebt om een ​​klacht in te dienen bij de garantie verstrekker voor de bescherming van persoonsgegevens en / of een andere bevoegde autoriteit, zoals vermeld in de gepubliceerde regelgeving. op http://www.garanteprivacy.it/home/urp

  Dit privacybeleid werd gepubliceerd op 23/05/2018. Eventuele updates worden op deze pagina gepubliceerd.